EN - Stories -Financial Results - Profitability at historic high - Header

Ziskovosť na historicky rekordnej úrovni

Valerio Battista vysvetľuje, prečo bol rok 2016 pre koncern Prysmian rokom rekordných výsledkov.

EN - Stories - Profitability at historic high - In the ceo’s opinion

Podľa názoru konateľa

Takmer desať rokov od vstupu koncernu Prysmian na Milánsku burzu cenných papierov sme v roku 2016 zaznamenali rekordnú ziskovosť na dosiaľ nevídanej úrovni. Zisk pred úrokmi, zdanením a odpismi vzrástol o vyše 14 % na 711 miliónov eur, čo predstavuje splnenie operatívneho cieľa na úrovni hornej hranice smerodajného rozsahu.

Pre koncern ide o významný úspech, a konateľ Valerio Battista pripája niekoľko svojich myšlienok o hrdosti byť na čele podniku, ktorý prekonáva rekordy. Ako dodáva, „Rok 2016 sme uzavreli v znamení ziskovosti”, a vysvetľuje, že tento výrazný rast ziskov bol vďaka „výbornému odbytu v segmentoch s vyššou pridanou hodnotou”, a „umožnený dôrazom podniku na efektívnosť v činnostiach a na optimalizáciu priestorového rozdelenia činností vzhľadom na potreby”.

EN - Stories - Profitability at historic high - Growth strategy accelerated

 

Akcelerácia rastovej stratégie

 

Rok 2016 bol tiež rokom akcelerácie rastovej stratégie založenej na investovaní do inovácií a do činností výskumu a vývoja, snahy o zapojovanie a aktiváciu talentov, dôrazu na udržateľnosť a nákupov strategických aktív. V súčasnosti považuje pán Battista rok 2017 výhľadovo za rok „konsolidácie vedúceho postavenia koncernu na trhu a ďalšieho zlepšovania ziskovosti”, a to konkrétne najmä v segmente Podmorských káblov. Kladie tiež dôraz na ďalšie pokračovanie v racionalizácii činností koncernu „s cieľomdosiahnuť plánované nákladové úspory a väčšiu konkurencieschopnosť vo všetkých oblastiach činnosti, a na ďalšie rozvíjanie úspechov z roku2016“.

EN - Stories - Profitability at historic high - Making the most of opportunities

Čo najlepšie zužitkovať príležitosti

V dosiahnutí týchto pozoruhodných výsledkov zohrali významnú úlohu inovácie. Zrealizované technologické inovácie v segmente Projektov v energetike – ako je napríklad nový 600 kV kábel P-Laser a 700 kV kábel PPL  –  podľa p. Battistu „predstavujú míľniky pre celé odvetvie”. Ďalej dopĺňa, že významný pokrok sa dosiahol tiež v rozvoji schopností koncernu zabezpečovať projektové inžinierske riešenia a realizáciu projektov, „so zreteľom na poskytovanie hotových riešení na kľúč”, a to najmä vďaka rozširovaniu našej flotily plavidiel na pokládku káblov. Hnacím motorom výkonov v segmente Telekomunikácií bola „výrazne posilnená konkurencieschopnosť vo výrobe optických vlákien a vytvorenie výrobných centier excelentnosti”, ktoré tomuto sektoru umožnilo „naplno využiť príležitosti na rastúcom trhu”.

Čo najlepšie zužitkovať príležitosti

EN - Stories - Profitability at historic high - An upbeat note for the future

S dobrou náladou do budúcnosti

Pán Battista prognózuje, že vyhliadky do budúcnosti zostávajú kladné, a to tak pre oblasť podmorských káblov a systémov, „kde sledujeme cieľ získať nové projekty na silové prepojeniaa projekty veterných parkov na mori”, ako aj pre segment Telekomunikácií, “kde trvá vysoký dopyt po optických kábloch”. Výborné predajné výsledky a zlepšená ziskovosť umožnili ďalej upevniť finančnú štruktúru koncernu, „s celkovo lepšou finančnou pozíciou než sa očakávalo”. Vytyčuje tiež víziu, ktorá ide o kus ďalej než len dosahovať výborné finančné výsledky. Túto víziu zhrňuje takto: „Konať v záujme všetkých zainteresovaných osôb na našich činnostiach, a robiť udržateľné rozhodnutia, a to aj vrátane rozhodnutí primárne finančného druhu”.

EN - Stories - Profitability at historic high - A public company carries further responsibilities...

Verejne obchodovaný podnik má viac zodpovednosti...

Viesť medzinárodný verejne obchodovaný podnik so sebou nesie zodpovednosť, ktorá prekračuje plnenie štvrťročných finančných cieľov. Koncern Prysmian pritom možno považovať za skutočne verejný podnik, keďže nemá majoritných ani kontrolujúcich akcionárov; podiel len dvoch akcionárov presahuje hranicu 2 %, a k vlastníkom našich akcií patria aj zamestnanci.

EN - Stories - Profitability at historic high - Quote

„Riadenie sa vykonáva nielen na základe počtu akcií, ale aj cez výsledky a cez fakt, že Vás sledujú všetci akcionári.”

Array

Valerio Battista

Konateľ

EN - Stories - Profitability at historic high - And can create value

... a vie vytvárať hodnotu

Napriek faktu široko rozptýleného vlastníctva svojich akcií zostal manažment podniku od jeho vstupu na Milánsku burzu cenných papierov v roku 2007 stabilný. Byť verejne obchodovaným podnikom so sebou tiež prináša riziko vystaveniasa na milosť a nemilosť externým subjektom. To však pán Battista nepovažuje za nevyhnutne negatívny prvok: „Ochrana pred možným pokusom zmocniť sa kontroly nad podnikom je nemožná”, vysvetľuje. „Ak sa berie zreteľ na záujmy všetkých akcionárov, potom problém predaja tretím subjektom nehrozí. A ponuka vo verejnej súťaži by pritom tiež vytvorila hodnotu”.

EN - ContentType - Editorial Slider What We Offer