EN - Stories - Ethics & Sustainability - Talking about sustainability - Header Caruso

Rozhovor o udržateľnosti

Koncern Prysmian výrazne pokročil na ceste k plneniu tých najprísnejších štandardov udržateľnosti v činnostiach.

EN - Stories - Ethics & Sustainability - Talking about sustainability - Intro

V roku 2016 sa koncern umiestnil v hodnotení švajčiarskej agentúry RobecoSAM zaoberajúcej sa vykonávaním hodnotení v oblasti udržateľnosti na štvrtom mieste v časti „Elektrické komponenty a zariadenia“. Táto informácia bola zaradená do prestížneho Dow Jonesovho indexu trvalej udržateľnosti, čím si koncern Prysmian výrazne polepšil v budovaní svojej celkovej pozície.

Koncern je tiež zahrnutý do elitnej skupiny podnikov, ktoré sú uvedené v talianskom vydaní  Správy organizácie CDPo klimatickej zmene. Po zverejnení environmentálnych údajov koncernu sme získali hodnotenie na úrovni B v časti „Priemyselné podniky“ tohto hodnotenia (na osemdielnej klasifikačnej stupnici od Apo D).

Koncern Prysmian získal tiež uznanie za svoje Kľúčové ukazovatele výkonnosti v environmentálnej a sociálnej oblasti a v oblasti správy a riadenia podniku odindexu STOXXO Global ESG Leaders Index a za svoje príjmy zo zelených energií od zoznamu Carbon Clean 200. Bol pritom dokonca jediným talianskym podnikom, ktorý figuruje na oboch týchto zoznamoch.

EN - Stories - Ethics & Sustainability - Talking about sustainability - This follows on from its 2015 inclusion

Obe tieto ocenenia nadväzujú na zahrnutie podniku do indexu FTSE4Good Global Index v roku 2015 ako uznanie jeho etického, transparentného a udržateľného prístupu k riadeniu.Spolu ide o pozoruhodný zoznam úspechov.

V ďalších častiach pojednáva Riaditeľ koncernovej Zložky pre podnikovú a obchodnú komunikáciu, pán Caruso, o ceste, ktorou sa koncern vydal,a vyjadruje sa k aktuálnemu vývoju v oblasti povinného zverejňovania údajov nefinančného charakteru.

EN - Stories - Ethics & Sustainability - Caruso - Talking about sustainability - full width only image

EN - Stories - Ethics & Sustainability - Talking about sustainability - Question 1

Ako sa zmení sociálna zodpovednosť podnikov a úlohy manažérov udržateľnosti v dôsledku smernice o zverejňovaní údajov nefinančného charakteru, ktorá vstúpi do platnosti na budúci rok?

Myslím, že je dôležité začať premisou. Udržateľnosť je viac než len zverejňovanie údajov;je to viac než výkazníctvo o tom, čo sa práve robí alebo má spraviť. Nemala by byť nariaďovaná ako zákonná povinnosť, ale mala by vás viesť k zlepšovaniu spôsobov, akými vykonávate činnosti, so širším celospoločenským prospechom.

Nová smernica o údajoch nefinančného charakteru pomôže podnikom s menej zložitými organizačnými štruktúrami zaviesť systém výkazníctva, a zložitejším podnikom v trvalom zlepšovaní stanovením schvaľovacích procesov a určením príslušných zodpovedností vo svojej organizácii.

Túto zákonnú povinnosť možno považovať za hnací faktor rozvoja do budúcnosti a prispeje k tomu, že investori tak budú mať k dispozícii širšie spektrum dôležitých informácií o podnikoch.

EN - Stories - Ethics & Sustainability - Talking about sustainability - Question 2

Ako toto zapojenie investorov zmení sociálnu zodpovednosť podnikov a úlohu manažérov udržateľnosti?

Pre každý kótovaný podnik sú investori kľúčové zainteresované osoby. To znamená, že majú zásadné a určujúce slovo. Najnovšie sme zaznamenali tak u sociálne zodpovedných, ako aj u tradičných investorov rastúci záujem o udržateľnosť v činnostiach.

Ak tí, ktorých primárnou misiou je tvorba finančnej hodnoty, vykazujú záujem o problematiku nefinančného výkazníctva, naznačuje to, že udržateľný podnik má lepšiu príležitosť než iní vytvárať hodnotu v dlhodobom horizonte.

Nasvedčuje tomu Dow Jonesov index trvalej udržateľnosti, ktorý sa v rastúcej miere stáva referenčnou mierkou výkonov finančného i nefinančného druhu, a tiež tendencie začleňovať analýzy údajov nefinančného charakteru do mnohých významných finančných indexov ako sú Bloomberg alebo Thomson Reuters.

EN - Stories - Ethics & Sustainability - Talking about sustainability - Gallery Sustainability

EN - Stories - Ethics & Sustainability - Talking about sustainability - Question 3

Ako sa zmení sociálna zodpovednosť podnikov a úlohy manažérov udržateľnosti zapojením spotrebiteľov?

Je to otázka perspektívy a rôznych uhlov pohľadu. Pohľad spotrebiteľa má samozrejme tak ako aj v prípade investorov zásadnú dôležitosť, a to nielen preto, že udržateľnosť predstavuje obchodnú príležitosť. Sociálna zodpovednosť sa však týka všetkých častí podniku, a v rastúcej miere tiež celého dodávateľského reťazca. Nejde len záležitosť spotrebiteľa.

Udržateľnosť je pre nás dôležitá ako naša osobná misia. Zodpovedná snaha o udržateľnosť, od najdrobnejších individuálnych činností až po tie najkomplexnejšie priemyselné procesy, je jediná cesta, ktorá je pre nás prijateľná.

EN - Stories - Ethics & Sustainability - Talking about sustainability - Question 4

Aký strategický význam prikladá podnik faktorom nefinančnej povahy (environmentálne, sociálne, správa a riadenie podniku)?

Debata v koncerne Prysmian o týchto témach začala asi pred desiatimi rokmi. Dnes je udržateľnosť súčasťou všetkých našich výrobných i obchodných činností, od správy a riadenia podniku až po inovácie, a od operatívy až po financie. Náš plán udržateľnosti priamo vychádza z Cieľov udržateľného rozvoja OSN do roku 2030 a obsahuje stredno- a dlhodobé kvalitatívne i kvantitatívne ciele ako základ pre stratégiu, ktorej snahou je každoročne plniť čoraz ambicióznejšie spoločné výsledky.

EN - Stories - Ethics & Sustainability - Talking about sustainability - Question 5

Akú mieru začlenenia dosiahol podnik vo výkazníctve faktorov nefinančného druhu (ľudský, intelektuálny, sociálny a územný kapitál)?

Dnes je aspekt udržateľnosti plne integrovanou súčasťou všetkých zložiek podniku a zahŕňa rôzne stránky našej činnosti, vrátane nefinančných ukazovateľov týkajúcich sa rôznych druhov podnikového kapitálu vo výkazníctve.

Už dnes sa prejavujú s tým spojené prínosy pre zamestnancov, naše sociálne prostredie a rozvoj podniku. Táto miera prepojenosti nám umožňuje najlepšie vyhodnocovať naše riziká a príležitosti vo vzťahu k plneniamnefinančného druhu, a v rastúcej miere sa zameriavať na plne rozvinutú stratégiu udržateľnosti.

EN - Stories - Ethics & Sustainability - Talking about sustainability - Highlights

/ Uznania a ocenenia

Koncern Prysmian sa umiestnil v rebríčku „Electrical Components & Equipment“
Koncern je uvedený v talianskom vydaní Správy organizácie CDP o klimatickej zmene
Koncern Prysmian získal uznane od indexu STOXXO Global ESG Leaders Index

EN - ContentType - Editorial Slider What We Offer