EN - Stories - Ethics & Sustainability - A year of sustainability - Header

Rok udržateľnosti

Koncern Prysmian vydal svoju najnovšiu Správu o udržateľnosti, v ktorej predstavil mnohé svoje činnosti a novú stratégiu.

EN - Stories - Ethics & Sustainability - A year of sustainability - From products and premises to production processes and people

 

Z najnovšej Správy o udržateľnosti vyplývajú pozoruhodné výsledky vo všetkých aspektoch udržateľnosti, o čom svedčí aj nárast v tvorbe a distribúcii ekonomickej hodnoty oproti minulému roku až o 8 %.

EN - Stories - Ethics & Sustainability - A year of sustainability - Citation

Pretvorili sme našu Stratégiu udržateľnosti, pričom na určenie a stanovenie operatívnych cieľov v ohľade našich priorít v činnostiach sme použili tri piliere.

EN - Stories - Ethics & Sustainability - A year of sustainability - Right row 01

Najnovšími oblasťami našich snáh bolo zníženie emisií CO2a látok poškodzujúcich ozónovú vrstvu, a zvýšenie podielu závodov s certifikáciami v oblastiach ochrany zdravia a bezpečnosti, ako aj zavedenie inovatívnych výrobkov ako je kábel na napätie 66 kV, ktorý získal osvedčenie v rámci programu organizácie Carbon Trust, a vydanie nových stratégií a postupov potvrdzujúcich, že k základným hodnotám koncernu patrí dôraz na jednotlivca a na etiku.

EN - Stories - Ethics & Sustainability - A year of sustainability - Our Sustainability Strategy - right - row 02

Naša Stratégia udržateľnosti

Ciele trvalo udržateľného rozvoja OSN

Tieto boli predstavené v septembri roku 2015 a predstavujú univerzálny súbor 17-tichcieľov, ktorých zmyslom je motivovať vlády po celom svete, aby zaviedli v období nadväznýchpätnástich rokov zodpovednejšie postupy a výsledkové kritériá.

Sledovanie ukazovateľov udržateľnosti

V rámci sústavného dôrazu koncernu Prysmian na udržateľné postupy v činnostiach sledujeme hodnoty všetkých najdôležitejších ukazovateľov a kritérií udržateľnosti.

Sledovanie očakávaní zainteresovaných osôb

Do našej stratégie sme ako integrovanú súčasť začlenili zapojenie všetkých skupín zainteresovaných osôb (interných aj externých), a to od prijímania návrhov na zlepšovanie výrobkov a procesov, až po informovanie, osvetu a zlepšovanie celkových vzťahov.

EN - Stories - Ethics & Sustainability - A year of - Testo

Realizácia našej stratégie v praxi

Vybrali sme päť cieľov trvalo udržateľného rozvoja, k plneniu ktorých môžeme najlepšie prispieť, a začlenili sme ich donášho realizačného Plánu udržateľnosti. Na základe tohto záväzku koncern spracoval tiež hodnotiacu tabuľku (Scorecard), ktorá určuje 16 cieľov udržateľnosti na splnenie do roku 2020, pričom toto plnenie sa pre každý cieľ meria cez kvantitatívne kľúčové ukazovatele výkonnosti, s podrobným a pravidelným sledovaním pokroku v každom z nich.

Udržateľná správa a riadenie

Koncern tiež dokončil svoj model udržateľnej správy a riadenia, ktorého zmyslom je vytvárať udržateľnú hodnotu pre zainteresované osoby, ako aj trvalý proces účinnosti, efektívnosti a integrity v činnostiach podniku v dlhodobom horizonte.
Za dozor nad všetkými opatreniami v oblasti udržateľnosti bude zodpovedať náš Výbor pre odmeňovanie a obsadzovanie funkcií, a na podporu jeho činnosti bol zriadený Výbor pre riadenie udržateľnosti(jeho členmi sú riaditelia a predsedom je prevádzkový riaditeľ Andrea Pirondini). Ďalej bude koncernová Zložka pre podnikovú a obchodnú komunikáciumapovať a sledovať očakávania zainteresovaných osôb vo vzťahu ku koncernu.

En - Stories - Ethics & Sustainability - A year of sustainability - 3

Ľudské práva a integrita

Ako podnik, ktorý je činný po celomsvete av mnohých rôznychkrajinách a sociálnych prostrediach,sa koncern Prysmian dôrazne hlási k dodržiavaniu a ochrane ľudských práv všetkých našich zamestnancov a osôb, ktoré sú dotknuté našimi činnosťami.

Preto usilovne pracujeme na rozvoji našej  Politiky v oblasti ľudských práv.  V odkrývaní všetkých druhov podvodných a neetických praktík bude ďalej zohrávať významnú úlohu náš Program informátorstva Integrity First.

EN - Stories - Ethics & Sustainability - A year of sustainability - Prysmian Group’s Human Rights Policy

 

Politika koncernu Prysmian v oblasti ľudských práv je v súlade s medzinárodnými osvedčenými postupmi a riadi sa zásadami vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv OSN a v základných dohovoroch Medzinárodnej organizácie práce (ILO).

 

EN - Stories - Ethics & Sustainability - A year of sustainability - Fullwidth image Due

EN - Stories - Ethics & Sustainability - A year of sustainability - The Human factor

Ľudský faktor

Naši ľudia sú najdôležitejšou zložkou nášho trvalého a udržateľného úspechu. Preto rozvíjame a vytvárame pracovné prostredie, ktoré uznáva hodnotu rôznorodosti, podporuje rovnosť príležitostí a inšpiruje ľudí, aby obohatili podnik a jeho činnosti o svoje jedinečné kvality.

Kým naše náborové programy zaznamenali výbornú účasť, s veľkým úspechom pokračujú aj vzdelávacie a školiace činnosti Akadémie koncernu Prysmian – medzinárodnej školy pre manažérske a odborné vzdelávanie.

Taktiež rastie aj náš program zamestnaneckých akcií Your Employee Shares (YES), keď aktuálne patrí k našim akcionárom okolo 50 % našich zamestnancov.

Environmentálna zodpovednosť

V praxi realizujeme tiež naše presvedčenie, že špičková kabelárska technológia má udržateľnú budúcnosť. Ako? Tak, že v celom dodávateľskom reťazci vyvíjame produkty a procesy, ktoré minimalizujú dopady na životné prostredie, a tiež dosahovaním súladu s normami ISO v našich výrobných závodoch.

EN - Stories - Ethics & Sustainability - A year of sustainability - More details and further

 

Podrobnejšie informácie a ďalšie výsledky sú k dispozícii  v našej nedávno zavedenej Správe o udržateľnosti

EN - ContentType - Editorial Slider What We Offer