EN - Products & Solutions - Transportation & Mobility - Trains & Trams - Certifications and compliance - Generic Header

Osvedčenia a súlad s predpismi

Osvedčenia a súlad s predpismi

EN - Products & Solutions - Transportation & Mobility - Trains & Trams - Certifications and compliance - Text

Všetky naše káble sa vyrábajú v súlade s tými najprísnejšími štandardmi, predpismi a smernicami pre odvetvia železníc a koľajových vozidiel.

EN - Products & Solutions - Transportation & Mobility - Trains & Trams - Certifications and compliance - Text 1

IRIS (Medzinárodný štandard pre železničný priemysel)

IRIS je celosvetovo uznávaný štandard na vyhodnocovanie systémov riadenia v odvetví železníc . Koncern Prysmian je súčasťou združenia UNIFE (Association of the European Rail Industry – Asociácia európskeho železničného priemyslu) a jeho snahou je zabezpečovanie výborných služieb v odvetví železníc a vytvorenie podmienok pre dodávateľov súčastí železničných zariadení na plnenie globálne uznávaných noriem kvality. Všetky káble Prysmian pre koľajové vozidlá po celom svete sú plne certifikované podľa predpisov združenia IRIS, vrátane príslušných výrobných útvarov a procesov ako nákup, skladovanie a činnosti odbytu.

EN - Products & Solutions - Transportation & Mobility - Trains & Trams - Certifications and compliance - Text 2

REACH (Nariadenie o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií)

REACH je nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktoré sa prijalo dňa 18. decembra 2006 a ktorým sa modernizujú európske predpisy o chemických látkach. Týmto nariadením sa ustanovuje jedinečný integrovaný systém chemických látok v Európskej únii.

Jeho cieľom je zlepšiť ochranu ľudského zdravia a životného prostredia pri súčasnom zachovaní konkurencieschopnosti európskeho chemického priemyslu a posilnení jeho inovatívneho ducha. Všetky naše káble pre koľajové vozidlá spĺňajú požiadavky nariadenia REACH.

EN - Products & Solutions - Transportation & Mobility - Trains & Trams - Certifications and compliance - Text 3

ONL (smernica o obmedzenípoužívania určitých nebezpečných látok v elektrickýcha elektronických zariadeniach)

Zámerom smernice ONL Európskeho parlamentu a Radyje obmedziť používanie niektorých nebezpečných látok, ktoré sa bežne používajú v elektrických a elektronických zariadeniach (EEZ). Táto smernica sa vzťahuje na káble na menovité napätia do 250 V (s funkciou zabezpečovať alebo predĺžiť spojenie elektrických a elektronických zariadení k elektrickým zásuvkám, alebo vzájomné spojenie dvoch alebo viacerých elektrických a elektronických zariadení). Všetky káble Prysmian pre koľajové vozidlá spĺňajú požiadavky smernice ONL.