EN - Products & Solution - Industries - Other Plants - Traditional Power Generation - Generic Header

Klasická výroba elektriny

Klasická výroba elektriny

EN - Products & Solution - Industries - Other Plants - Traditional Power Generation - Editorial Text Intro

Všetky elektrárne si vyžadujú zložité integrované silové, riadiace a prístrojové systémy. Séria výrobkov Technergy™ Power Plant koncernu Prysmian pre elektrárne pokrýva všetky Vaše potreby káblov a súvisiacich služieb, pričom zahŕňa stredno- a nízkonapäťové káble, riadiace, prístrojové a telekomunikačné káble a príslušenstvo.

Tieto výrobky tiež zlepšujú udržateľnosť vďaka zníženej spotrebe materiálov vo výrobe týchto káblov, ich vyšším prevádzkovým teplotám a špeciálnym riešeniam pre ekologicky šetrnú výrobu elektriny, napríklad z vodnej a geotermálnej energie.

K rozsiahlym výhodám produktovej série Technergy™ Power Plant a súvisiacich služieb pre podniky v energetike, zmluvných partnerov, navrhovateľov sústav a prevádzkovateľov patria okrem iného:

  • blízkosť k jej zákazníkom a koncovým používateľom,
  • integrované a koordinované riadenie zmlúv,
  • vyššia bezpečnosť výrobkov v prípade požiaru v plnom súlade aj s najprísnejšími uplatňujúcimi sa normami v jednotlivých krajinách,
  • nedymivé a bezhalogénové materiály,
  • dostupnosť miestnych štandardov pre konštrukciu výrobkov,
  • služba úpravy káblov na potrebné dĺžky,
  • dostupnosť rôznych možností inovatívnych riešení produktov,
  • súlad s európskou smernicou o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (RoHS) a s nariadením REACH o chemických látkach.

Produktová séria Technergy™ Power Plant koncernu Prysmian predstavuje Vaše riešenie pre kompletný nákup všetkých komponentov pre energetické a komunikačné siete v elektrárňach z jednej ruky.


Produktová séria Technergy™ Power Plant koncernu Prysmian spĺňa požiadavky väčšiny uznávaných národných a medzinárodných noriem vrátane VDE, IEC, BS, NF, AS, IEEE, UL a ďalších.


Produktová séria Technergy™ Power Plant koncernu Prysmian pokrýva všetky požiadavky odvetvia výroby elektriny na káble a súvisiace služby.


 

SK - CTA for eCatalog

Navštívte náš eKatalog