EN - Products & Solution - Industries - Other Industries - Generic Header

Ostatné odvetvia

Spájame globálne znalosti a skúsenosti s hnacími súčiastkamipriemyslu

Ostatné odvetvia

EN - Products & Solution - Industries - Other Industries - Editorial Text Intro

Na všetkých kontinentoch a v tých najnáročnejších použitiach sú naše špecializované káblové riešenia centrálnou súčasťou veľkých medzinárodných projektov, a napomáhajú činnostiam významných odvetví priemyslu i rozvoju ekonomík, a to dlhodobo spoľahlivými a bezpečnými technológiami s výbornými prevádzkovými vlastnosťami.

Od čističiek vôd až po elektromedicínske a domáce zariadenia a spotrebiče, špeciálne káble z produkcie koncernu Prysmian už dnes plnia potreby priemyslu budúcnosti.

EN - Products & Solution - Industries - Other Industries - Key Roles

Tieto systémy sa používajú v mnohých odvetviach priemyslu, najmä pre domácu elektroniku – biely i hnedý tovar.

Zväzkovacie systémy sú dôležité v dennej praxi tak v priemysle, ako aj v domácnostiach  – od sušičiek až po sporáky a mikrovlnné rúry, a od automatických tieniacich a fasádnych systémov budov až po dočasné elektrické zapojenia v priemysle. 

Hlavná výzva v tejto oblasti súvisí so zárukou spoľahlivosti.

Spoľahlivé musia byť nielen samotné komponenty, ale aj s nimi zabudované súčasti. Okrem toho by mali tieto súčasti súčasne vyhovovať požiadavkám rôznych noriem, byť schválené značným počtom externých organizácií, a mali by byť dodané presne načas na miesto v blízkosti Vašej montážnej prevádzky, aby tak nevznikali logistické problémy, a zároveň v záujme znižovania nákladov a zlepšovania služieb.

Koncern Prysmian dokáže riešiť tieto výzvy vďaka našej rozsiahlej produktovej ponuke a výhodne umiestneným lokalitám našich prevádzok.

Rastúci podiel automatizácie vo výrobe priemyselných tovarov sivyžaduje vývoj technicky náročnýcha dlhodobo maximálne spoľahlivých zariadení a komponentov s precíznymi dráhami pohybu. Tak ako všetky ostatné súčasti týchto zariadení, aj káble sú v nich vystavené obrovskej záťaži.

Kompletné portfólio káblov koncernu Prysmian pre automatizované systémy a hnacie mechanizmy zahŕňastredno- a nízkonapäťové silové káble s ochranou na elektromagnetickú kompatibilitu, signálne káble s medenými jadrami, optické vlákna a káble a kombinované konštrukcie káblov s medenými vodičmi a optickýmivláknami.

Káble Prysmian odolávajú rôznorodým vplyvom a plnia náročné požiadavky v komplexných technologických prostrediach, ako napríklad odolnosť voči vysokým rýchlostiam a zotrvačným silám pri pohybe avoči veľkým počtom opakovaných cyklov pohybu, kompaktné rozmery, nízka hmotnosť a multifunkčné vlastnosti.

Káble sú kľúčovými súčasťami zariadení od röntgenových prístrojov až po počítačovú tomografiu a od operačných sál až po jednotky intenzívnej starostlivosti. Spoľahlivosť a bezpečnosť týchto káblov je zásadne dôležitá pre kvalitu zdravotnej starostlivosti.

Koncern Prysmian ponúka kompletné riešenia pre prostredia elektromedicínskych zariadení s ich komplexnými, kritickými a neustále rastúcimi požiadavkami na káble.

Naše káble vyhovujú tým najprísnejším normám, a ponúkajú rôznorodé výhody a funkcie, ku ktorým patria:

  • jednoduchá inštalácia a vďaka kompaktným rozmerom minimálny záber priestoru,
  • dokonale bezporuchová prevádzka,
  • zníženie elektromagnetickej interferencie,
  • súbežný prenos elektriny a dát, 
  • miniaturizácia.

Pre fungovanie miest i priemyselných prevádzok je potrebný kolobeh vody a iných kriticky dôležitých kvapalín.

Pohyb kvapalín sa musí zaistiť čerpadlami – a na nepretržitú prevádzku čerpadiel sú kriticky dôležité káble.

Od zavlažovania polí a záhrad až po komunálne vodárenské systémy, systémy na odvádzanie a čistenie odpadových vôd z priemyselných prevádzok asystémy úpravy vôd, všetky tieto zariadenia si vyžadujú používanie elektrickýchčerpadiel, ktoré sa inštalujú v extrémnych podmienkach prostredia.

Či už pre vysokovýkonné čerpadlové systémy alebo prenosné čerpadlá, koncern Prysmian zabezpečuje úplnúponuku spoľahlivých a výkonných riešení, ktorých spoločnými  znakmi sú:

  • dlhá životnosť,
  • súlad s najprísnejšímipožiadavkami noriem VDE na pitnú vodu,
  • výborná odolnosť voči agresívnym chemickým látkam a podmienkam prostredia.

EN - Products & Solution - Industries - Other Industries - View Product

V ostatných odvetviach

EN- Products & Solutions - Industries - Other Industries - Featured Products

/  Vybrané výrobky

EN - Products & Solution - Industries - Other Industries - Contact Us

Naše kontakty

Vyberte kontakty podľa úseku alebo zemepisnej oblasti.

Prysmian Kablo

Trnavská cesta 166/52, 821 02 Bratislava