EN - Products & Solution - Construction & Infrastructure - Power & Control - Low Smoke - Halogen Free Cables - Generic Header

Nedymivé bezhalogénové káble

Nedymivé bezhalogénové káble

EN - Products & Solutions - Construction & infrastructure - power & control - low smoke alogen free cables - Text

Plášte typu LS0H pre káble sú tvorené termoplastickými alebo teplom tvrdenými zmesami, z ktorýchsa pri vystavení zdrojom tepla alebo plameňu uvoľňujú len veľmi malé množstvá dymu a žiadne halogény. Z bezhalogénovýchkáblov sapri vystavení plameňu neuvoľňujú v podstate žiadne plyny, kyseliny či jedovatý dym ani ich zmesi.

Tento druh káblov príslušné autority v rastúcej miere vyžadujú na ochranu ľudí najmä v zle vetraných priestoroch.

EN - Products & Solutions - Construction & infrastructure - power & control - Fire resistant cables - Link