EN- Panel - Products & Solution - Construction & Infrastructure - Power & Control - Focus On 1 - Generic Header

Nariadenie EÚ o stavebných výrobkoch (CPR)

Špičkové kábelárske riešenia, ktoré vždy kladú dôraz na bezpečnosť

Nariadenie EÚ o stavebných výrobkoch (CPR)

EN- Products & Solution - Construction & Infrastructure - Power & Control - Focus CPR - Text

Neustále inovujeme, aby naši zákazníci mali k dispozícii technologicky najpokročilejšie riešenia v odvetví energetiky a telekomunikácií. Naše výrobky sa vždy vyznačujú špičkovou kvalitou a udržateľnosťou, uplatňujú sa v nich tie najprísnejšie štandardy bezpečnosti a všetky spĺňajú požiadavky európskeho Nariadenia o stavebných výrobkoch.

Plnenie požiadaviek CPR

Nariadenie o stavebných výrobkoch platí pre všetky kábelárske výrobky, ktoré sú určené na použitie v stavebných dielach, a na ktoré sa vzťahujú požiadavky na prevádzkové vlastnosti v ohľadoch požiarnej odolnosti alebo ohňovzdornosti.

Dátum uplatniteľnosti tejto harmonizovanej normy bol 10. jún 2016. Koniec prechodného obdobia je určený na 1. júla 2017.

Výrobcovia tak majú teraz predtým, než uvedú na trh nový výrobok, zákonnú povinnosť spracovať vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach s identifikačnými údajmi výrobku a podrobnými údajmi o jeho zamýšľanom použití a vlastnostiach v ohľade reakcie na oheň.

V tomto procese sa vyžaduje účasť notifikovaných orgánov na certifikáciu výrobkov a notifikovaných skúšobných laboratórií.

Pre na trh uvedené výrobky sa vyžaduje označenie značkou CE a triedou úžitkových vlastností na produktovom štítku.

Väčšina povinností podľa Nariadenia o stavebných výrobkoch sa vzťahuje na výrobcov. Dôležitú úlohu však budú zohrávať aj dovozcovia a distribútori, keďže sa od nich vyžaduje, aby prijímali patričné opatrenia na zaistenie, aby predávali len také výrobky, ktoré sú v súlade s Nariadením o stavebných výrobkoch.

Našim zákazníkom zabezpečujeme podporu v plnení povinností, ktoré ukladá CPR

Pre zákazníkov je zásadne dôležité, aby nákupný proces zostal rovnako jednoduchý ako dnes. Na zaistenie tejto potreby musí byť poskytovaná patričná podpora úvodnej fáze zavádzania Nariadenia o stavebných výrobkoch.

Po dlhé roky investoval koncern Prysmian do výrobkov s vyššou pridanou hodnotou, a vytvoril si tak kompletné portfólio káblov so špičkovými prevádzkovými vlastnosťami, ktoré v plnej miere spĺňajú požiadavky Nariadenia o stavebných výrobkoch pre všetky európske krajiny.

Sme pripravení podporovať našich zákazníkov počas zložitého prechodného obdobia na nový štandard tým, že budeme zabezpečovať potrebné kapacity na skúšky požiarnych vlastností, profiláciu výrobkov a vývoj materiálov.

Všetky káble z našej výroby majú vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach a nesú označenie značkou CE, ktoré potvrdzujú ich súlad s ustanoveniami normy EN 50575:2014+A1:2016 o požiarnej odolnosti.

Šírime osvetu

Robíme však viac než len to, čo sa od nás očakáva. Nariadenie o stavebných výrobkoch je zásadne dôležité pre lepšiu bezpečnosť ľudí, a preto šírime osvetu o dôležitých predpisoch nového Nariadenia EÚ o stavebných výrobkoch a zabezpečujeme tak patričnú úroveň povedomia o nariadení u našich obchodných partnerov. Ďalej tiež šírime povedomie o dôležitosti označovania výrobkov značkami CE u zamestnancov a zákazníkov.

CPR - Minipanel

COLONNA 1
COLONNA 2

EN - Products & Solutions - Construction & Infrastructure - Power & Control - CPR - text 2

Stavebníctvo a infraštruktúra

Nariadenie o stavebných výrobkoch

Nariadenie EÚ o stavebných výrobkoch (CPR) platí pre všetky kábelárske výrobky, ktoré sú určené na použitie v stavebných dielach (pevné inštalácie),a to tak v budovách, ako aj v inžinierskych stavbách, a na ktoré sa vzťahujú požiadavky na prevádzkové vlastnosti v ohľadoch požiarnej odolnosti alebo ohňovzdornosti. Dátum uplatniteľnosti Nariadenia o stavebných výrobkoch pre káble je 1. júl 2016.

CPR – Koncern Prysmian ukazuje cestu k bezpečnosti.

EN- Products & Solution - Construction & Infrastructure - Power & Control - Focus On 1 - video

CPR –Koncern Prysmian ukazuje cestu k bezpečnosti

EN- Products & Solution - Construction & Infrastructure - Power & Control - Focus On 1 - Downloads