Inovácie

Inovácie

Realizácia nápadov pre líderstvo v činnostiach výskumu a vývoja a zabezpečovania kvality

Trvalé inovácie sú pre zákazníkov prvoradé a majú pre ďalší rast koncernu Prysmianzásadnú dôležitosť. So 17-timi Centramiexcelentnosti pre výskum a vývojv 10-tich krajinách, s pokročilými vlastnými technológiami, s vyše 500 schopnými odborníkmi a s vyše 5600 zaregistrovanými a podanými patentmi disponuje podnik tými najlepšími kapacitami pre výskum a vývoj vo svojej triede.

V celom koncerne sa uplatňujú rôzne programy motivačných stimulov na predkladanie nových nápadov, zdieľanie znalostí a budovanie inovatívnych postojov a prístupov. To všetko pomáha nielen získavať lepšie a nákladovo lacnejšie produkty, ale aj bezpečnejšie a ekologicky účinnejšie riešenia.

Koncern Prysmian má dobre zavedené dlhodobé partnerstvá s významnými vysokými školami a výskumnými strediskamivrátane Polytechnickej univerzity v talianskom Miláne, NadácieBruno Kesslera v talianskom meste Trento, Barcelonskej univerzity v Španielsku, Univerzity v brazílskom Sao Paulea Delftskej univerzity v Holandsku.

Misiou organizačnej zložkyvýskumu a vývoja koncernu Prysmian je zisťovať inovatívne výrobky a technológie, doplňovať jestvujúce sortimenty a ponuky o nové produkty a služby a znižovať výrobné náklady tak na jestvujúce, ako aj nové produkty. Kvalitu výrobkov koncernu zaisťuje dôsledný monitoring všetkých fáz výroby, od nákupu surovín až po dodávku hotového výrobku. Kontrolné prvky v nákupe surovín zahŕňajú proces výberu dodávateľov a skúšky kvality jednotlivých dodávok, pričom musia byť ako sprievodné dokumenty priložené osobitné osvedčenia dokladajúce súlad dodávok so zmluvne dohodnutými štandardmi.

Dôsledný prístup ku kvalite pomáha podniku udržovať si svoju pozíciu globálneho lídra avýznamne prispel k jeho trvalej úspešnosti. Spokojnosť zákazníka je pre koncern Prysmian prvoradou prioritou, a iniciatívy podniku v oblasti kvality zahŕňajú vo všetkých činnostiach súvisiacich so zákazníkom prístupy „nulovej chybovosti” a„bezchybných výkonov hneď na prvýkrát”.

Prečítajte si viac na prysmiangroup.com