Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Slovensko

Slovensko

Prysmian Group Slovensko Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

DÔSLEDNÉ ZAMERANIE NA ZÁKAZNÍKA

PARTNER PRE KĽÚČOVÝCH HRÁČOV VO SVETE

DÔSLEDNÉ ZAMERANIE NA ZÁKAZNÍKA

V odvetví energetiky je koncern Prysmian Group činný v oblasti podmorských a podzemných silových káblov a prenosových systémov, špeciálnych káblov na rôzne priemyselné účely a stredno- a nízkonapäťových káblov pre stavebný priemysel a infraštruktúru.

V odvetví telekomunikácií vyrába koncern káble a príslušenstvo na prenos hlasu, videa a dát, pričom ponúka kompletné portfólio optických vlákien, optických a medených káblov a systémov pre spojovaciu techniku.

Koncern si vybudoval úzke vzťahy s významnými globálnymi hráčmi vo všetkých oblastiach svojej činnosti, pričom často realizuje projekty zamerané na plnenie osobitných požiadaviek zákazníkov.

Sústredenosť na zákazníka definovaná ako schopnosť včas zachytiť a rýchlo plniť požiadavky zákazníkov je definičným rysom činnosti koncernu a odráža sa v jeho trvalej aktívnej účasti od tvorby produktu cez dodávku a poskytovanie služieb na úrovni zodpovedajúcej požiadavkám zákazníka, ktoré sa trvalo sledujú podľa hodnôt osobitných dohodnutých parametrov.

Koncern Prysmian Group dokáže vyvinúť a zrealizovať riešenia, ktoré nielen vyhovujú osobitným štandardom, ale tiež spĺňajú veľmi presne definované požiadavky zákazníka. Dosahujeme to pružnou a hladkou organizáciou práce vo všetkých fázach dodávateľského reťazca, čím urýchľujeme rozhodovacie procesy i potrebný čas na dotiahnutie výrobku do fázy zrelosti pre trh, a ľahko sa prispôsobujeme potrebám rôznych odvetví, pričom zároveň na nepretržitej báze investujeme do inovácií.

Koncern sa vždy snaží o zvyšovanie kritérií a úrovne svojich výkonov, s cieľom referenčného postavenia v ohľadoch kvality služieb, rýchlosti a pružnosti.